The President of Ukraine signed amendments to the law on pesticides and agrochemicals

The President of Ukraine Volodymyr Zelensky signed the bill № 2289 on amendments to Art. 4 of the Law of Ukraine “On Pesticides and Agrochemicals”, which allows the import into Ukraine of prototypes of the latest plant protection products.

Due to these changes, the import of samples of innovative plant protection products for scientific research and state tests is now open on the territory of Ukraine. This will make it possible to create new biological drugs. With the help of innovative drugs will not only preserve crop yields, but also improve its quality by reducing costs. At the same time, increasing yields is also additional revenue for the state.

It is envisaged to improve certain legislative provisions of the Law of Ukraine “On Pesticides and Agrochemicals” on the regulation of import and use in Ukraine of unregistered pesticides, the use of pesticide residues and agrochemicals, the registration of which has expired.

We remind that the head of the Ministry of Agrarian Policy Roman Leshchenko considers an important step for the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine on June 30 in the second reading and in general of the Law on Amendments to Article 4 of the Law of Ukraine “On Pesticides and Agrochemicals” on import of pesticides into Ukraine 1586-IX bill №2289).

The five-year ban will encourage the resumption of investment in research in the plant protection segment. In general, we can talk about a loss of about 5% of GDP. Every year we did not receive the harvest, which thanks to innovative drugs could be not only higher, but also better, ”said Roman Leshchenko. “Today in the EU, the discussion of the ‘green course’ is based on the main question: ‘how can agriculture be efficient and at the same time environmentally safe?’

Modern innovative pesticides will increase the greening of agriculture, which is especially important at a time when the EU is setting new management standards to minimize environmental impact in its European Green Deal strategy. Ukraine supports increased efforts in climate diplomacy. We see ourselves as an integral part of achieving the goals of the European Green Deal, ”said Roman Leshchenko.

Президент України підписав зміни до закону про пестициди та агрохімікати

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 2289 про внесення змін до Ст. 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати», яким дозволяється ввезення в Україну дослідних зразків новітніх засобів захисту рослин.

Завдяки цим змінам відтепер на територію України відкрито ввезення зразків інноваційних засобів захисту рослин для наукових досліджень та державних випробувань. Це дасть можливість створити нові біологічні препарати. За допомогою інноваційних препаратів вдасться не тільки зберегти врожай культур, а й покращити його якість, зменшивши витрати. Разом з цим, збільшення врожайності – це також додаткові доходи для держави.

Передбачається удосконалення окремих законодавчих положень Закону України «По пестициди та агрохімікати» щодо регулювання завезення та застосування в Україні незареєстрованих пестицидів, використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.

Нагадуємо, глава Мінагрополітики роман Лещенко вважає важливим кроком для галузі прийняття 30 Червня Верховною Радою України у другому читанні та в цілому ЗУ Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про пестициди та агрохімікати” щодо ввезення пестицидів на митну територію України 1586-IX (раніше законопроект №2289).

П’ятирічна заборона стимулюватиме відновлення інвестицій у науково-дослідну діяльність у сегменті захисту рослин. В цілому ми можемо говорити про втрату близько 5% ВВП. Ми щорічно недоотримували урожай, який завдяки інноваційним препаратам міг бути не тільки вище, а й якісніше”, – зазначає Роман Лещенко. “Сьогодні в ЄС обговорення” зеленого курсу “базується на головному питанні: ” як сільське господарство може бути ефективним і одночасно екологічно безпечним?”.

Сучасні інноваційні пестициди дозволять посилити екологізацію сільського господарства, що особливо актуально в той час, коли ЄС закріплює нові норми господарювання з метою мінімізації впливу на навколишнє середовище у своїй стратегії European Green Deal. Україна підтримує збільшення зусиль у кліматичній дипломатії. Ми розглядаємо себе як невід’ємну частину реалізації цілей European Green Deal”, – говорить Роман Лещенко.